Tổ chức và phòng ban

 

A.  Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị:

–    Tham mưu cho Ban Giám Đốc về công tác nhân sự, công tác cán bộ, các chế độ chính sách cho Cán bộ Công chức và cộng tác viên.
–    Tham mưu cho Ban Giám Đốc về việc điều hành hoạt động cơ quan, phản ảnh những ý kiến xây dựng nội bộ.
–    Tham mưu về việc xây dựng đầu tư hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hoàn chỉnh cho nhiêm vụ sản xuất tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, sân khấu và truyền hình.
–    Tham mưu, quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất toàn cơ quan.
–    Quản lý thực hiện các văn bản hành chính cho cơ quan.
–    Lưu trữ các văn bản hành chính cơ quan, các tư liệu hoạt động của cơ quan.
–   Quản lý kho vật tư , kho thành phẩm cơ quan.
–  Tham mưu cho Ban Giám Đốc các vấn đề liên quan đến kinh doanh và kế hoạch kinh doanh.
–   Xây dưng hệ thống phát hành sản phẩm: Đại lý, Nhà sách, kênh truyền hình, truyền hình trả tiền, kênh trực tuyến.

B.  Phòng Tài chính:

–    Đảm bảo tài chính theo yêu cầu họat động của cơ quan và các Phòng theo kế hoạch được duyệt của Giám Đốc.
–    Ghi chép tất cả mọi hoạt động kinh tế phát sinh về những giao dịch tài chính bằng báo cáo tài chính định kỳ để giúp Ban Giám Đốc hiểu , nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
–    Tham mưu Ban Giám Đốc về kế hoạch tài chính, kế hoạch sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
–    Đề xuất Ban Giám Đốc các qui định tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính cơ quan có hiệu quả.

C.  Phòng Truyền thông – Sự kiện:

–    Tổ chức chương trình truyền thong sự kiện theo định hướng chỉ đạo của Ban Giám đốc.

–  Tham mưu thực hiện các hợp đồng dịch vụ, sản xuất chương trình, phát hành sản phẩm gắn với doanh nghiệp, nhãn hàng, cơ sở Đoàn – Hội – Đội trên địa bàn thành phố. –    Thông qua hoạt động PR, khẳng định vị trí, đẳng cấp của Hãng phim Trẻ – đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn. –    Quản lý, điều hành hoạt động của Website Hangphimtre.vn.
–    Đầu tư đẩy mạnh các loại hình dịch vụ, kinh doanh trên lĩnh vực sân khấu.
–    Phát hành sản phẩm, chương trình của Hãng phim Trẻ gắn với cơ sở Đoàn – Hội – Đội.

 D.  Phòng Sản xuất.

–    Tổ chức thực hiện các chương trình theo kế hoạch đã được duyệt.
–    Xây dựng kế hoạch sản xuất và hợp tác dịch vụ.
–    Tham mưu cho BGĐ về cộng tác viên chuyên môn.
–    Tổ chức kinh doanh và liên kết sản xuất – phát hành – dịch vụ  theo định hướng chỉ đạo của Giám đốc, Thành Đoàn.
–    Cung ứng nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất phát hảnh cơ quan

E. Phòng Phát Triển Dự Án

– Phòng Phát triển Dự án (sau đây gọi tắt là Phòng PTDA) là Phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Hãng Phim Trẻ trong các nội dung:
– Tiếp thị các hoạt động của Hãng Phim Trẻ để tìm kiếm các Dự án về phim ảnh, văn hóa nghệ thuật, sự kiện phù hợp với hoạt động của đơn vị;
– Quản lý và khai thác các Dự án đảm bảo hiệu quả và mục tiêu phát triển của đơn vị.
– Phối hợp với các Phòng chức năng lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động sự kiện liên quan đến hoạt động của đơn vị.